ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาอิสลามและพี่น้องมุสลิมในเเดือนรอมฎอน
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้เข้าร่วม โครงการออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาอิสลามและพี่น้องมุสลิมในเเดือนรอมฎอน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ณ มัสยิดหนองแห้ง หมู่ ๑ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th