ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   งานเกษียนอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
ดร.ขวัญตา บุญวาศ และคณะอาจารย์ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเกษียนอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมทั้งเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ในฐานะผู้มีคุณูปการแก่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคใต้ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลีการ์เดนพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th