ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   การประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผู้อำนวยการ ดร.ขวัญตา บุญวาศ นำคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้ารับการประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะผู้ประเมินมีดังนี้ ผศ.จิระพรรณ พีระวุฒิ ,ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ,อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ,อาจารย์กัญญสิริ จันทร์เจริญ , ดร.มาริสา สุวรรณราช, ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ,อาจารย์วีรวรรณ เกิดทอง ,อาจารย์วรรณดี เสือมาก และ อาจารย์พนิดา รัตนพรหม ณ ห้องประชุม 116 ในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th