ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอาจารย์สุวิมล มณีโชติ ได้นำคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดแสดงนิทรรศการ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งธรรมชาติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย "ศิลปะตรัง" การนวดด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน และทางโรงพยาบาลตรัง ยังได้เข้ามาแนะนำวิธีการนวดจัดกระดูกและนวดเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เป็นตัน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดกระพังสุรินทร์ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป้นอย่างมาก นิทรรศการจัดขึ้น ณ ลานบาทวิถี หน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ในวันที่ 5 กันยายน 2557

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th