ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   นายเฉลิมพงศ์ ศรีสุข และนางสาวปัทมา โคตรสาร นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดย นักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 2
สร้างความเข้มเเข็งของชมรมนักศึกษาพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" ในวันที่ 27 - 28 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกานต์มณี ถนนประดิพัทธิ์ กรุงเทพฯ

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th