ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   BCNT'GAMES 2014
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัด แข่งขันกีฬาภายใน BCNT'GAMES 2014 โดยมี ดร.ขวัญตา บุญวาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน อีกทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกวดร้องเพลง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ณ หอประชุมศรีตรัง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2557

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th