ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   งานเลี้ยงอำลาและสรุปโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน เรื่องสุขภาวะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (Student/Faculty Exchange Training Program: Health and Cultural Immersion in ๒๐๑๔)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดงานเลี้ยงอำลาและสรุปโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน เรื่องสุขภาวะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (Student/Faculty Exchange Training Program: Health and Cultural Immersion in ๒๐๑๔) โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ขวัญตา บุญวาศ ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับอาจารย์ Gusti Ayu Dwina Mastryagung นักศึกษาแลกเปลี่ยน Ni Putu Della Miranti Indah และ Ni Putu Juniari และเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษารับประทานอาหารร่วมกัน ณ หอประชุมศรีตรัง ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th