ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 2 -3 ธันวาคม 2557 โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ได้ให้เกียรติมา เป็นวิทยากร

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th