ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตตำรา/หนังสือและบทความวิชาการทางการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตตำรา/หนังสือและบทความวิชาการทางการพยาบาล โดยมี ผศ.ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส และ ผศ.ดร.นรลักษณ์ เอื้อกิจ ได้ให้เกียรติมา เป็นวิทยากร และท่านผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับ ในระหว่างวันที่ 8- 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th