ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ ศตวรรษที่ ๒๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมี ผศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ ได้ให้เกียรติมา เป็นวิทยากร และ นางอุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย ประธานเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ ได้กล่าวเปิดการประชุม ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑๑๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th