ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ มีการจัดกิจกรรมทั้งภาคสนาม และภายในหอประชุมศรีตรัง โดยมี ดร.ปัทมา แคนยุกต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ภายในงานมีกิจกรรม การละเล่นพื้นบ้าน บริการตรวจสุขภาพเด็ก และ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th