ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดยมี คุณจรัส ชูเมือง ประธานชมรมผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงาน มีกิจกรรม แลกของขวัญ ปีใหม่ มีการอธิบาย การดูแลตนเองเมื่อข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ และ ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้เกียรติมอบ ของขวัญปีใหม่ แก่ให้ผู้สูงอายุ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th