ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยมี พ.ท. หญิง ดร.วรรณรัตน์ ศรีกนก และ ดร.ปัทมา แคนยุกต์ ได้ให้เกียรติมา เป็นวิทยากร และท่านผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับ ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th