ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" (นนส.) ภาคใต้ ปี 2558
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" (นนส.) ภาคใต้ ปี 2558 โดย ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม 131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2558

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th