ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และ คณะ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 115 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th