ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการ การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ปี2558
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการ การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ปี2558 โดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ อ.นุชระพี จันทร์ช่วย อ.วุฒิพงศ์ หว่านดี จาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ อ.ขจิต ฝอยทอง วิทยากรอิสระ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และ ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กล่าวต้อนรับ วัน 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th