ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมี ดร.โยธิน แสวงดี ได้ให้เกียรติมา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2558

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th