ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด ระยะที่ 1 วันที่ 29 -30 เมษายน 2558
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด ระยะที่ 1 วันที่ 29 -30 เมษายน 2558 โดย ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ ดร.เชษฐา แก้วพรม ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


























     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th