ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โดย ดร.ปัทมา แคนยุกต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกัน ต้อนรับ ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th