ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
อาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองตรัง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th