ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ ให้เกี่ยรติเป็นวิทยากร และ นางวราณี สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ วิทยากร วันที่ 13 -15 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th