ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ต้อนรับ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพ 12 และคณะ
คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วม ต้อนรับ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพ 12 และคณะ ณ ห้องประชุม กนกวรรณ อาคาร 6 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 14 กรกฏาคม 2558

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th