ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย นางวราณี สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าว ต้อนรับผู้เข้าอบม ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ระหว่างวันที่ 23 - 29 กรกฏาคม 2558

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th