ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 โดย ดร.ปัทมา แคนยุกต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ อาจารย์โสภิต สุวรรณเวลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในฐานะ ประธานหลักสูตร และ อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th