ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง ร่วม กับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง และโรงพยาบาลตรัง เปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน โดย ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ และคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม 131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th