ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดย ดร.ขวัญตา บุญวาศ ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงาน

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th