ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง รับโล่ ประกาศเกียรติคุณ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง รับโล่ ประกาศเกียรติคุณ "ผู้สร้างนวัตกรรมสุขภาพที่ส่งเสริมการปฏิรูปสาธารณสุข" จากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 21 มกราคม 2559

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th