ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2559 - 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา และ ส่ง ดร.ปัทมา แคนยุกต์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th