ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์บัณฑิต
โครงการสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์บัณฑิต วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เภสัชกร ดร.อภิสิทธิ์ ฉันทนานนท์ เป็นวิทยากร โดยคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th