ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   นนส. ภาคใต้ ปี 2559 ระยะที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง ขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (นนส.) ภาคใต้ ปี 2559 ระยะที่ 2 ณ โรงแรม อันดามัน ลันตา รีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2559

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th