ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดย รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย ให้เกียรติ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 ณ ห้อง 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th