ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   Trang Unet Games
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมจัด กีฬาประเพณีอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 10 (โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการสร้างสัมพันธภาพและสมรรถนะทางกาย ) ระหว่างวันที่ 9 -10 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th