ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด ระยะที่ 1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด (reflective thinking) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2559 โดย ดร.เชษฐา แก้วพรม ให้เกียรติเป็น วิทยากร และ อาจารย์เครือข่ายฯ วิทยาลัยพยาบาลฯ อาจารย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จ.ตรัง ให้เกียรติเข้าร่วม การประชุม ณ ห้องประชุม 131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th