ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   พิธีเปิด การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559 โดย นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ซึ่งได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th