ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง ร่วม กับ โรงพยาบาลตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน โดย ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ และคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าอบรม วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th