ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในระดับนานาชาติ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ University pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th