ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ขอแสดงความยินดี ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น
ด้านผู้สนับสนุนการปฎิบัติการพยาบาล โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 13 พ.ค.59

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th