ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง” ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th