ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2559 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธาน โดย ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 87 คน เป็นบุคลากรจากพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th