ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นชีวิตเบื้องต้น และการจัดตู้ยาสามัญประจำบ้าน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กลุ่มวิชาพื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้รับเชิญจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ให้ไปเป็นวิทยากร เรื่อง การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นชีวิตเบื้องต้น และการจัดตู้ยาสามัญประจำบ้าน ในการนี้ อ. สุวิมล มณีโชติ อ. ดวงใจ สวัสดี พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 8 คน ได้เดินทางไปให้ความรู้ด้วยการสาธิต สาธิตย้อนกลับ และชมวิดีทัศน์ แก่เจ้าหน้าที่และเด็กในบ้านพัก เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและดูแลเบื้องต้นได้ เมื่อประสบเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถส่งต่อไปยังสถานพยาบาลด้วยความปลอดภัย

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th