ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ดร. ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติแก่ท่านผู้ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลประจำปี 2559 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รูปภาพประกอบข่าว


























     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th