ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังจัดโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม ณ ห้องประชุม 131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th