ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการสร้างเสริมภาพลักษณ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต
โครงการสร้างเสริมภาพลักษณ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการสร้างเสริมภาพลักษณ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง วันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th