ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการลงฐานข้อมูล
ผู้บริหาร อาจารย์เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการลงฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเข้าตรวจประเมินโดยสภาการพยาบาล โดย นางโสภิต สุวรรณเวลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับ นายวีระ ด้วงชู ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ระหว่างวันที่ 4 -7 ตุลาคม 2559

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th