ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th