ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   BCNT GAMES
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการสร้างเสริมสัมพันธภาพและการทำงานเป็นทีม (BCNT GAMES) โดย นางโสภิต สุวรรณเวลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th