ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศของบุคลากร
โครงการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศของบุคลากร ระหว่างวันที่ 11 -12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th