ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ภาพกิจกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ
ภาพกิจกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องภูมิปัญญาไทยในการดำเนินชีวิต ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพิรุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง"

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th