ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพกิจกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ (โครงการนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ ๕-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง)​

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th