ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนโดยใช้ Simulation based learning ( SBL )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนโดยใช้ Simulation based learning ( SBL ) ณ ห้องประชุม 131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 20 มกราคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th